วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ :

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(วิทยาศาสตร์แและเทคโนโลยีการยาง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ มีความสามารถในการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้
1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
4) เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
6) นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
7) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
8) ผู้ชำนาญการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

research