วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Rubber and Polymer Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการแปรรูป วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ได้  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่

1) นักปฏิบัติการ เจ้าหน้าฝ่ายผลิต/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 

2) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์

3) นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางและยางแห้ง

4) นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการทดสอบยางและพอลิเมอร์

5) นักวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์

6) นักวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

7) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์และ/หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต และมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                      จำนวน  15 หน่วยกิต

          1.1.1 กลุ่มภาษาไทย                                                                         3 หน่วยกิต

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)                   3(3-0-6)  

                        

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                   12 หน่วยกิต

                  ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                                                                 6 หน่วยกิต

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)                                       3(3-0-6)

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)                                       3(3-0-6)

 

ข. ภาษาอังกฤษเลือก                                                                6 หน่วยกิต

                     กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)                               3 หน่วยกิต

1421 002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)                                        3(3-0-6)*

(*เฉพาะนักศึกษาแรกเข้าที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลรายวิชาให้สัญลักษณ์ S หรือ U โดยไม่นำไปคิดคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX))

1421 222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   3(3-0-6)

              (English for Science and Technology)

 

 กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)                                     3 หน่วยกิต

1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)                                     3(3-0-6)

1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)                                       3(3-0-6)

1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)           3(3-0-6)

                            

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                             จำนวน 3 หน่วยกิต

1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)                                3(3-0-6)

1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)                                3(3-0-6)

1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)                 3(3-0-6)        

 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                              จำนวน  3 หน่วยกิต

1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย                                   3(3-0-6)

             (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process)

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                    3(3-0-6)

2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง                                       3(3-0-6)

             (Peaceful Conflict Management as Citizens)

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                     จำนวน  3 หน่วยกิต

1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย                                                   3(3-0-6)

             (Contemporary Sexual Health and Life Skills)

1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน (Sport Science in Daily Life)                3(3-0-6)

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)                           3(3-0-6) 

              

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ                    จำนวน  3 หน่วยกิต

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล                                                  3(3-0-6)

             (Information Technology for Digital Life)            

1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future)   3(3-0-6)

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills in Daily Life)                        3(3-0-6)

 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา                  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

 1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)                                            3(3-0-6)

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)                                                           3(3-0-6)

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)                                                         3(3-0-6)

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                                                         3(3-0-6)

1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                                          3(3-0-6)

1446 101 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)                                                    3(3-0-6)

1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)                                            3(3-0-6)

 

1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                                                3(3-0-6)

1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Demography in Daily Life)                    3(3-0-6)                             

1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)                                                       3(3-0-6)

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                                           3(3-0-6)

2100 101 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Daily Life)                                         3(3-0-6)

1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                       

1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)                                  3(2-2-5)

1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)                     3(3-0-6)

1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)                  3(3-0-6)

1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                                                  3(3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า  101  หน่วยกิต

       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       จำนวน  23  หน่วยกิต

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)                                                       3(3-0-6)

1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)                                           1(0-3-0)

1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)                                           1(0-3-0)

1102 106 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 (Chemistry for Science Students I)          3(3-0-6)

1102 107 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 (Chemistry for Science Students II)         3(3-0-6)

1102 125 การจัดการและการควบคุมอันตรายจากสารเคมี                                         2(2-0-4)            (Management and Chemical Hazard Control)

1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)                           1(0-3-0)

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                                                     3(3-0-6)

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)                                                                  3(3-0-6)

1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)                                                  3(3-0-6)

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                            จำนวน  66  หน่วยกิต

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)                             1(0-3-0)

1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์                                                 3(3-0-6)

             (Organic Chemistry for Science Students)

1102 130 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)                                                  3(2-3-4)

1103 220 ปฏิบัติการโรงงานสำหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์                                  1(0-3-0)

             (Practical Workshop for Rubber and Polymer Technology)         

1122 100 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น (Introduction to Polymer Science)               3(3-0-6)

1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)                                                        3(2-3-4)

1122 211 ปิโตรเคมี (Petrochemistry)                                                             2(2-0-4)

1122 212 สารเคมีผสมยาง (Rubber Additives)                                                   3(3-0-6)

1122 213 ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)                                                     2(2-0-4)

1122 214 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ (Physical Testing of Rubber)                            2(2-0-4)

1122 215 เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)                                                   3(3-0-6)

1122 216 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 (Rubber Technology Laboratory I)                   2(0-6-0)

1122 217 กระบวนการแปรรูปยาง (Rubber Processing)                                         3(3-0-6)

1122 218 อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical Thermodynamics)                                  2(2-0-4)

1122 219 ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                             1(1-0-2)   (Innovation Creativity Skills for Community and Creative Economy)

1122 310 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                                                   1(1-0-2)

(Principles of Research Methodology in Polymer Science)         

1122 311 เคมีของยาง (Rubber Chemistry)                                                      3(3-0-6)

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

  4-หลักสูตรปรับปรุง-พ_ศ_-2565.pdf

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร

1. Rubber modification, adhesion and adhesive

2. Superhydrophobic polymer

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

Synthesis of biologically active N-heterocycles as cytostatic agents and natural product chemistry.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวปราณี นุ้ยหนู

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์

Polymer Modification

Rubber and Polymer Science

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร

1. Rubber modification, adhesion and adhesive

2. Superhydrophobic polymer

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

research