วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Rubber and Polymer Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการแปรรูป วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ได้  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่

1) นักปฏิบัติการ เจ้าหน้าฝ่ายผลิต/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 

2) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์

3) นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางและยางแห้ง

4) นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการทดสอบยางและพอลิเมอร์

5) นักวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์

6) นักวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

7) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์และ/หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต และมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                      จำนวน  15 หน่วยกิต

          1.1.1 กลุ่มภาษาไทย                                                                         3 หน่วยกิต

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)                   3(3-0-6)  

                        

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                                   12 หน่วยกิต

                  ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                                                                 6 หน่วยกิต

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)                                       3(3-0-6)

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)                                       3(3-0-6)

 

ข. ภาษาอังกฤษเลือก                                                                6 หน่วยกิต

                     กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)                               3 หน่วยกิต

1421 002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)                                        3(3-0-6)*

(*เฉพาะนักศึกษาแรกเข้าที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลรายวิชาให้สัญลักษณ์ S หรือ U โดยไม่นำไปคิดคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX))

1421 222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   3(3-0-6)

              (English for Science and Technology)

 

 กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)                                     3 หน่วยกิต

1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)                                     3(3-0-6)

1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)                                       3(3-0-6)

1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)           3(3-0-6)

                            

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                             จำนวน 3 หน่วยกิต

1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)                                3(3-0-6)

1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)                                3(3-0-6)

1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)                 3(3-0-6)        

 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                              จำนวน  3 หน่วยกิต

1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย                                   3(3-0-6)

             (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process)

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                    3(3-0-6)

2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง                                       3(3-0-6)

             (Peaceful Conflict Management as Citizens)

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                     จำนวน  3 หน่วยกิต

1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย                                                   3(3-0-6)

             (Contemporary Sexual Health and Life Skills)

1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน (Sport Science in Daily Life)                3(3-0-6)

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)                           3(3-0-6) 

              

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ                    จำนวน  3 หน่วยกิต

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล                                                  3(3-0-6)

             (Information Technology for Digital Life)            

1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future)   3(3-0-6)

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills in Daily Life)                        3(3-0-6)

 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา                  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

 1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)                                            3(3-0-6)

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)                                                           3(3-0-6)

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)                                                         3(3-0-6)

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                                                         3(3-0-6)

1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                                          3(3-0-6)

1446 101 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)                                                    3(3-0-6)

1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)                                            3(3-0-6)

 

1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                                                3(3-0-6)

1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Demography in Daily Life)                    3(3-0-6)                             

1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)                                                       3(3-0-6)

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                                           3(3-0-6)

2100 101 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Daily Life)                                         3(3-0-6)

1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                       

1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)                                  3(2-2-5)

1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)                     3(3-0-6)

1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)                  3(3-0-6)

1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                                                  3(3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า  101  หน่วยกิต

       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       จำนวน  23  หน่วยกิต

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)                                                       3(3-0-6)

1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)                                           1(0-3-0)

1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)                                           1(0-3-0)

1102 106 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 (Chemistry for Science Students I)          3(3-0-6)

1102 107 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 (Chemistry for Science Students II)         3(3-0-6)

1102 125 การจัดการและการควบคุมอันตรายจากสารเคมี                                         2(2-0-4)            (Management and Chemical Hazard Control)

1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)                           1(0-3-0)

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                                                     3(3-0-6)

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)                                                                  3(3-0-6)

1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)                                                  3(3-0-6)

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                            จำนวน  66  หน่วยกิต

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)                             1(0-3-0)

1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์                                                 3(3-0-6)

             (Organic Chemistry for Science Students)

1102 130 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)                                                  3(2-3-4)

1103 220 ปฏิบัติการโรงงานสำหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์                                  1(0-3-0)

             (Practical Workshop for Rubber and Polymer Technology)         

1122 100 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น (Introduction to Polymer Science)               3(3-0-6)

1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)                                                        3(2-3-4)

1122 211 ปิโตรเคมี (Petrochemistry)                                                             2(2-0-4)

1122 212 สารเคมีผสมยาง (Rubber Additives)                                                   3(3-0-6)

1122 213 ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)                                                     2(2-0-4)

1122 214 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ (Physical Testing of Rubber)                            2(2-0-4)

1122 215 เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)                                                   3(3-0-6)

1122 216 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 (Rubber Technology Laboratory I)                   2(0-6-0)

1122 217 กระบวนการแปรรูปยาง (Rubber Processing)                                         3(3-0-6)

1122 218 อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical Thermodynamics)                                  2(2-0-4)

1122 219 ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                             1(1-0-2)   (Innovation Creativity Skills for Community and Creative Economy)

1122 310 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                                                   1(1-0-2)

(Principles of Research Methodology in Polymer Science)         

1122 311 เคมีของยาง (Rubber Chemistry)                                                      3(3-0-6)

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

  4-หลักสูตรปรับปรุง-พ_ศ_-2565.pdf

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ( ประธานหลักสูตร )

Polymer Modification

Rubber and Polymer Science

Synthesis of biologically active N-heterocycles as cytostatic agents and natural product chemistry.

1. Rubber modification, adhesion and adhesive

2. Superhydrophobic polymer