วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ฟิสิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กอปรไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักฟิสิกส์
2) นักวิทยาศาสตร์
3) นักวิจัย
4) นักวิชาการ
5) พนักงานของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6) พนักงานโรงงานการสร้างเครื่องมือทางฟิสิกส์
7) อาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
8) บุคลากรทางการศึกษา
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์