วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in ฺBiomedical Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ชีวการแพทย์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ฟิสิกส์ชีวการแพทย์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biomedical Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Biomedical Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา ดัดแปลง ปรับปรุง มีส่วนร่วมในการสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 2) นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์กรของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์ 3) พนักงานในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ 4) ผู้แทนขาย บริการ ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์ 5) นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 6) ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน 7) ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ 8) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำเร็จ การศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา รวม 15 หน่วยกิต 1.1.1 กลุ่มภาษาไทย 3 หน่วยกิต 1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต ก. ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต ข. ภาษาอังกฤษเลือก 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รวม 3 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวม 3 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 3 หน่วยกิต 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ รวม 3 หน่วยกิต 1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป รวม 3 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รวม 25 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวม 64 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 25 หน่วยกิต 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 1104 150 ชีวสถิติทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biostatistics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1104 151 แคลคูลัสทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 1 (Calculus in Biomedical Physics I) 3(3-0-6) 1104 152 แคลคูลัสทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 2 (Calculus in Biomedical Physics II) 3(3-0-6) 1133 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6) 1133 102 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6) 1133 117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 1133 118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ แผนปกติ และ แผนสหกิจศึกษา รวม 64 หน่วยกิต ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 1133 200 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์เบื้องต้น (Introduction to Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 201 อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Electronics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 202 คณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Mathematics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 203 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-6) 1133 204 วิทยาการข้อมูลทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Data Science in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 205 ชีวฟิสิกส์ (Biophysics) 3(3-0-6) 1133 206 ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6) (Microcontrollers in Biomedical Physics) 1133 207 การสั่นและคลื่น (Vibration and Waves) 3(3-0-6) 1133 208 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3(3-0-6) 1133 210 พื้นฐานการปฏิบัติงานโรงงาน (Fundamental Workshop) 1(0-3-0) 1133 211 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ (Practical Physics in Electronics) 1(0-3-0) 1133 212 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางการสร้างภาพ (Practical Physics in Imaging) 1(0-3-0) 1133 213 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางไมโครคอนโทรลเลอร์ (Practical Physics in Microcontrollers) 1(0-3-0) 1133 300 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ (Thermal Physics and Statistical Physics) 3(3-0-6) 1133 301 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Theory) 3(3-0-6) 1133 302 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-6) 1133 303 อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics Instruments) 3(3-0-6) 1133 304 ฟิสิกส์รังสี (Radiation Physics) 3(3-0-6) 1133 305 การป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Protection) 3(3-0-6) 1133 311 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางเครื่องมือชีวการแพทย์ 1(0-3-0) (Practical Physics in Biomedical Instrumentation) 1133 312 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางรังสี (Practical Physics in Radiation) 1(0-3-0) 1133 491 สัมมนาทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Seminar in Biomedical Physics) 1(0-3-0) 1908 301 พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology) 3(3-0-6) 1908 302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6) (Fundamental of Anatomy and Physiology in Biomedical Physics) แผนปกติ 1133 492 โครงงานทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 1 (Project in Biomedical Physics I) 1 หน่วยกิต 1133 493 โครงงานทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 2 (Project in Biomedical Physics II) 2 หน่วยกิต 1133 494 การฝึกงาน (Practical Training) 3 หน่วยกิต แผนสหกิจศึกษา 1133 499 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีพเลือกโดยสามารถเลือกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเลือกคละกลุ่มจากกลุ่ม ดังนี้ 2.3.1 กลุ่มประมวลสัญญาณภาพทางการแพทย์ 1133 320 ฟิสิกส์ของการสร้างภาพทางการแพทย์ (Physics of Medical Imaging) 3(3-0-6) 1133 321 สัญญาณชีวการแพทย์และการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) (Biomedical Signal and Image Processing) 1133 322 การสร้างภาพไฟฟ้าระบบประสาท (Electrical Neuroimaging) 3(3-0-6) 1133 323 การสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) 3(3-0-6) 2.3.2 กลุ่มรังสีทางการแพทย์ 1133 330 การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ (Radiation Dosimetry and Instruments) 3(3-0-6) 1133 331 ฟิสิกส์รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imaging Physics) 3(3-0-6) 1133 332 ฟิสิกส์รังสีรักษา (Radiotherapy Physics) 3(3-0-6) 1133 333 เทคนิคสมัยใหม่ในงานรังสีรักษา (Modern Techniques for Radiation Therapy) 3(3-0-6) 2.3.3 กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1133 340 การเชื่อมต่อระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Interfacing) 3(3-0-6) 1133 341 เทคโนโลยีตัวตรวจวัดทางชีวการแพทย์ (Biomedical Sensor Technology) 3(3-0-6) 1133 342 ปัญญาประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6) (Artificial Intelligence in Biomedical Physics) 1133 343 วัสดุชีวการแพทย์ (Biomedical Materials) 3(3-0-6)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) เฉพาะ 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 1104 150 ชีวสถิติทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biostatistics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1104 151 แคลคูลัสทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 1 (Calculus in Biomedical Physics I) 3(3-0-6) 1133 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6) 1133 117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1(0-3-0) รวม 17 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 3(3-0-6) เฉพาะ 1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemisry) 3(3-0-6) 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 1104 152 แคลคูลัสทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 2 (Calculus in Biomedical Physics II) 3(3-0-6) 1133 102 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6) 1133 118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II) 1(0-3-0) รวม 17 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (English for Science and Technology) 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 200 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์เบื้องต้น (Introduction to Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 201 อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Electronics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 202 คณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Mathematics in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 203 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-6) 1133 210 พื้นฐานการปฏิบัติงานโรงงาน (Fundamental Workshop) 1(0-3-0) 1133 211 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ (Practical Physics in Electronics) 1(0-3-0) รวม 17 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 204 วิทยาการข้อมูลทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Data Science in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 205 ชีวฟิสิกส์ (Biophysics) 3(3-0-6) 1133 206 ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Microcontrollers in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 207 การสั่นและคลื่น (Vibration and Waves) 3(3-0-6) 1133 208 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3(3-0-6) 1133 212 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางการสร้างภาพ (Practical Physics in Imaging) 1(0-3-0) 1133 213 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางไมโครคอนโทรลเลอร์ (Practical Physics in Microcontrollers) 1(0-3-0) รวม 20 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 300 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ (Thermal Physics and Statistical Physics) 3(3-0-6) 1133 301 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Theory) 3(3-0-6) 1133 302 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-6) 1133 303 อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics Instruments) 3(3-0-6) 1133 311 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางเครื่องมือชีวการแพทย์ (Practical Physics in Biomedical Instrumentation) 1(0-3-0) รวม 19 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 304 ฟิสิกส์รังสี (Radiation Physics) 3(3-0-6) 1133 305 การป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Protection) 3(3-0-6) 1133 312 ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติทางรังสี (Practical Physics in Radiation) 1(0-3-0) 1908 301 พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology) 3(3-0-6) 1908 302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานทาง ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Fundamental of Anatomy and Physiology in Biomedical Physics) 3(3-0-6) 1133 3xx รายวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) รวม 19 หน่วยกิต แผนปกติ ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1421 xxx รายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษเลือก 3(3-0-6) xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 491 สัมมนาทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Seminar in Biomedical Physics) 1(0-3-0) 1133 492 โครงงานทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 1 (Project in Biomedical Physics I) 1 หน่วยกิต 1133 3xx รายวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) เฉพาะ 1133 493 โครงงานทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 2 (Project in Biomedical Physics II) 2 หน่วยกิต 1133 494 การฝึกงาน (Practical Training) 3 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต แผนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น (First Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ศึกษาทั่วไป 1421 xxx รายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษเลือก 3(3-0-6) xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) เฉพาะ 1133 491 สัมมนาทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Seminar in Biomedical Physics) 1(0-3-0) 1133 3xx รายวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) เฉพาะ 1133 499 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ดร.จิตกร ผลโยญ ( ประธานหลักสูตร )

  • งานวิจัยทางด้านการสร้างภาพอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค PEDRI และ FC-PEDRI
  • การออกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวร
  • การสร้างขดลวด RF
  • การประยุกต์แม่เหล็กไฟฟ้ากับทางการแพทย์
  • การสร้างเครื่อง NMR แบบพกพา
  • การสร้างเครื่อง MRI สนามต่ำ

 

 

- Biomaterials for bones and dental implants, artificial heart valve,cancer therapy and alzheimer disease

- Drug delivery

- Semiconductor Simulations and Modelling: computer simulation of deep level transient spectroscopy from energy gap of semiconductor, modelling of fabricated MO/TiO2 P-N heterojunction sola ...