วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ฟิสิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กอปรไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักฟิสิกส์
2) นักวิทยาศาสตร์
3) นักวิจัย
4) นักวิชาการ
5) พนักงานของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6) พนักงานโรงงานการสร้างเครื่องมือทางฟิสิกส์
7) อาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
8) บุคลากรทางการศึกษา
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

Assistance Professor Dr. Rungnapa became a full-time lecturer at the Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and was promoted to be an Assistant Professor in 2008 to present.

Assistance Professor Dr. Rungnapa’s research expertise is in the study of Advanced Ceramics and Glass-Ceramics which includes synthesi ...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย