วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ร่วมสร้างและสามารถใช้นวัตกรรมวิชาชีพที่ ทันสมัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเข้า ทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยจำแนกได้ ดังนี้

1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

2) เป็นนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

3) ปฏิบัติงานในสถาบัน หรือศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ

4) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

5) ผู้ตรวจวัดและรับรองผลทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

  00046f2022052014173814.pdf

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ผศ.นิภาพร คำหลอม ( ประธานหลักสูตร )

Occupational Health and Safety

Ergonomics

  1. Lesson learned, analysis and synthesis of waste management system for Local Government Administrations with respect to citizen participation in the lower central part of Thailand in Suphan Buri province by Western University (National Research Council of Thailand (NRCT) Fund-2021)
  2. The development of a model for female student reduce and ...

Prof. Dr. Pongsak Rattanachaikunsopon is interested in research fields of Molecular Biology, Microbiology and Biochemistry. His present research focuses on searching for biological agents such as microorganisms and plants to use as alternatives to control animal and human diseases caused by pathogenic bacteria.

Risk assessment in Ergonomics 

Ergonomics for older people

Occupational Health and Safety

Safety Management

Fire and Prevention

My research is concerned with understanding the links between human health and exposure to chemicals and other risk factors. I am also interested in improving occupational and environmental exposure assessment, modeling human exposure, building ventilation and indoor air quality studies.