วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกัน แก้ปัญหา และส่งเสริม ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนเป็นผู้มีระเบียบ วินัยมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเข้า
ทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยจาแนกได้ ดังนี้
1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ระดับวิชาชีพปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
2) เป็นนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
3) ปฏิบัติงานในสถาบัน หรือศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ 8.4 เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4) ผู้ตรวจวัดและรับรองผลทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มภาษา รวม 15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มภาษาไทย 3 หน่วยกิต
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ รวม 12 หน่วยกิต
1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6)
1.2 ภาษาอังกฤษเลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non- Acadamic Group)
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน (English for Career Preparation) 3(3-0-6)
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Acadamic Group)
1421 223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3(3-0-6)

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม บังคับเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills) 3(3-0-6)
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Daily) 3(3-0-6)
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 3(3-0-6)

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Information Technology and its Applications in Daily Life)
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 3(3-0-6)
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills) 3(3-0-6)
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 3(3-0-6)
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 6 หน่วยกิต
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life) 3(3-0-6)
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics) 3(3-0-6)
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society) 3(3-0-6)
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6)
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6)
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement) 3(3-0-6)
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication) 3(3-0-6)

ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture) 3(3-0-6)
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)
2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (Arts and Culture Mekong Basin) 3(3-0-6)
2100 101 กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับพลเมือง 3(3-0-6)
(Important Laws in Daily Life for a Civilian)
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society) 3(3-0-6)
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society) 3(3-0-6)
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation) 3(3-0-6)
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education) 3(3-0-6)


4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป รวม 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศจากกลุ่มภาษา ข.กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) 3(3-0-6)
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 3(3-0-6)
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture) 3(3-0-6)
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 3(3-0-6)
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Demography in Daily life) 3(3-0-6)
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) 3(3-0-6)
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6)
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3(3-0-6)
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie World) 3(3-0-6)
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism) 3(3-0-6)
1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6)
(Tourism Management in ASEAN Region)
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health) 3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)
(Biodiversity and Climate Change)
1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms) 3(3-0-6)
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking) 3(3-0-6)
1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Magic and Toys) 3(3-0-6)
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)
1100 133 รังสีในชีวิตประจำวัน (Radiation in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 134 พลังงานและชีวิต (Energy and Life) 3(3-0-6)
1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Astronomy in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 114 คณิตศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชีวิต (Mathematics for Stability in Life) 3(3-0-6)
1100 115 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
(Mathematics for Skill Development in the 21st century)
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance) 3(2-2-1)
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age -appropriate Health Care) 3(3-0-6)
1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน (Drugs in Daily Life) 3(3-0-6)
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty) 3(3-0-6)
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health) 3(3-0-6)
1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ (Sexual Behavior and Safe Sex) 3(3-0-6)
ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in Digital Age) 3(3-0-6)
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) 3(3-0-6)
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management) 3(3-0-6)
1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ 3(3-0-6)
(Social Enterprise Management in International Context)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
1101 202 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6)
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
(Organic Chemistry for Science Students) 3(3-0-6)
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6)
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0)
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6)
1104 142 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3(3-0-6)
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6)
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0)
1112 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6)
1112 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0)

2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
1114 121 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Anatomy and Physiology) 3(3-0-6)
1114 221 สรีรวิทยาการทำงาน (Work Physiology) 2(2-0-4)
1114 222 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health) 2(2-0-4)
1114 223 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control Technology) 2(2-0-4)
1114 224 พิษวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Toxicology) 3(3-0-6)
1114 311 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย (Occupational Epidemiology) 3(3-0-6)
1114 312 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Occupational Health and Environment Law) 2(2-0-4)
1114 313 การยศาสตร์ (Ergonomics) 2(2-0-4)
1114 314 การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response) 3(3-0-6)
1114 315 วิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Engineering for Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 316 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Fundamental of Industrial Hygiene) 3(3-0-6)
1114 321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Research Methodology in Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 322 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Protection) 3(3-0-6)
1114 323 อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 2(2-0-4)
1114 324 มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standards) 3(3-0-6)
1114 325 การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and Risk Management) 3(3-0-6)
1114 326 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 3(3-0-6)
1114 327 ฝึกปฏิบัติด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Practice) 2(0-6-2)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)
1114 411 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety) 2(2-0-4)
1114 412 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety) 3(3-0-6)
1114 413 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Economics) 2(2-0-4)
1114 414 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation) 3(3-0-6)
1114 415 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Administration) 3(3-0-6)
1114 416 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 2(2-0-4)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 1(0-2-1)

2.4) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1114 421 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต
1114 422 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Practice) 3(0-6-3)
1114 423 การควบคุมมลพิษทางอากาศในกระบวนการผลิต
(Air Pollution Control in Process) 3(3-0-6)
1114 424 การควบคุมเสียงในสถานที่ทำงาน
(Noise Control at Workplace) 3(3-0-6)
1114 425 การป้องกันอันตรายจากรังสี
(Radiation Protection) 3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project 1) 1(0-2-1)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project 2) 1(0-2-1)
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Languge for Communication) 3(3-0-6)
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6)
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6)
รวม (Total) 20

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
(Organic Chemistry for Science Students) 3(3-0-6)
1103 131 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics Laboratory) 1(0-3-0)
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics) 3(3-0-6)
1114 121 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
รวม (Total) 20ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน (English for Career Preparation) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาเลือก) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1101 202 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6)
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1114 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Anatomy and Physiology) 3(3-0-6)
เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม (Total) 19

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1112 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6)
1112 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0)
1114 221 สรีรวิทยาการทำงาน (Work Physiology) 2(2-0-4)
1114 222 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health) 2(2-0-4)
1114 223 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control Technology) 2(2-0-4)
1114 224 พิษวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Toxicology) 3(3-0-6)
เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม (Total) 19


ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1104 142 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3(3-0-6)
1114 311 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย (Occupational Epidemiology) 3(3-0-6)
1114 312 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Occupational Health and Environment Law) 2(2-0-4)
1114 313 การยศาสตร์ (Ergonomics) 2(2-0-4)
1114 314 การจัดการสารเคมีวัตถุอันตราย และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response) 3(3-0-6)
1114 315 วิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Engineering for Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 316 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Fundamental of Industrial Hygiene) 3(3-0-6)
รวม (Total) 19

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Research Methodology in Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 322 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Protection) 3(3-0-6)
1114 323 อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 2(2-0-4)
1114 324 มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standards) 3(3-0-6)
1114 325 การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and Risk Management) 3(3-0-6)
1114 326 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 3(3-0-6)
1114 327 ฝึกปฏิบัติด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Practice) 2(0-6-2)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)
รวม (Total) 20

ปีที่ 4 (Forth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 411 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety) 2(2-0-4)
1114 412 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety) 3(3-0-6)
1114 413 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Economics) 2(2-0-4)
1114 414 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation) 3(3-0-6)
1114 415 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Administration) 3(3-0-6)
1114 416 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 2(2-0-4)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II ) 1(0-2-1)
รวม (Total) 16

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 421 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)* 6
รวม (Total) 6
หมายเหตุ * สามารถเลือกวิชาอื่นในกลุ่มวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ดร. อดุลย์เดช ไศลบาท

My research is concerned with understanding the links between human health and exposure to chemicals and other risk factors. I am also interested in improving occupational and environmental exposure assessment, modeling human exposure, building ventilation and indoor air quality studies.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวชัญญากานต์ โกกะพันธ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

Prof. Dr. Pongsak Rattanachaikunsopon is interested in research fields of Molecular Biology, Microbiology and Biochemistry. His present research focuses on searching for biological agents such as microorganisms and plants to use as alternatives to control animal and human diseases caused by pathogenic bacteria.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวพรทิพย์ ทาบทอง

Risk assessment in Ergonomics 

Ergonomics for older people

Occupational Health and Safety

Safety Management

Fire and Prevention

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร. อดุลย์เดช ไศลบาท

My research is concerned with understanding the links between human health and exposure to chemicals and other risk factors. I am also interested in improving occupational and environmental exposure assessment, modeling human exposure, building ventilation and indoor air quality studies.