วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกัน แก้ปัญหา และส่งเสริม ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนเป็นผู้มีระเบียบ วินัยมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเข้า
ทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยจาแนกได้ ดังนี้
1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ระดับวิชาชีพปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
2) เป็นนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
3) ปฏิบัติงานในสถาบัน หรือศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ 8.4 เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4) ผู้ตรวจวัดและรับรองผลทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มภาษา รวม 15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มภาษาไทย 3 หน่วยกิต
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ รวม 12 หน่วยกิต
1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6)
1.2 ภาษาอังกฤษเลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non- Acadamic Group)
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน (English for Career Preparation) 3(3-0-6)
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Acadamic Group)
1421 223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3(3-0-6)

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม บังคับเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills) 3(3-0-6)
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Daily) 3(3-0-6)
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 3(3-0-6)

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Information Technology and its Applications in Daily Life)
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 3(3-0-6)
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills) 3(3-0-6)
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 3(3-0-6)
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 6 หน่วยกิต
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life) 3(3-0-6)
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics) 3(3-0-6)
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society) 3(3-0-6)
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6)
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6)
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement) 3(3-0-6)
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication) 3(3-0-6)

ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน บังคับเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture) 3(3-0-6)
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)
2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (Arts and Culture Mekong Basin) 3(3-0-6)
2100 101 กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับพลเมือง 3(3-0-6)
(Important Laws in Daily Life for a Civilian)
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society) 3(3-0-6)
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society) 3(3-0-6)
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation) 3(3-0-6)
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education) 3(3-0-6)


4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป รวม 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศจากกลุ่มภาษา ข.กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) 3(3-0-6)
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 3(3-0-6)
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture) 3(3-0-6)
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 3(3-0-6)
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Demography in Daily life) 3(3-0-6)
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) 3(3-0-6)
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6)
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3(3-0-6)
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie World) 3(3-0-6)
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism) 3(3-0-6)
1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6)
(Tourism Management in ASEAN Region)
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health) 3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)
(Biodiversity and Climate Change)
1100 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms) 3(3-0-6)
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking) 3(3-0-6)
1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Magic and Toys) 3(3-0-6)
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)
1100 133 รังสีในชีวิตประจำวัน (Radiation in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 134 พลังงานและชีวิต (Energy and Life) 3(3-0-6)
1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Astronomy in Daily Life) 3(3-0-6)
1100 114 คณิตศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชีวิต (Mathematics for Stability in Life) 3(3-0-6)
1100 115 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
(Mathematics for Skill Development in the 21st century)
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance) 3(2-2-1)
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age -appropriate Health Care) 3(3-0-6)
1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน (Drugs in Daily Life) 3(3-0-6)
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty) 3(3-0-6)
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health) 3(3-0-6)
1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ (Sexual Behavior and Safe Sex) 3(3-0-6)
ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in Digital Age) 3(3-0-6)
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) 3(3-0-6)
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management) 3(3-0-6)
1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ 3(3-0-6)
(Social Enterprise Management in International Context)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
1101 202 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6)
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
(Organic Chemistry for Science Students) 3(3-0-6)
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6)
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0)
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6)
1104 142 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3(3-0-6)
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6)
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0)
1112 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6)
1112 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0)

2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
1114 121 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Anatomy and Physiology) 3(3-0-6)
1114 221 สรีรวิทยาการทำงาน (Work Physiology) 2(2-0-4)
1114 222 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health) 2(2-0-4)
1114 223 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control Technology) 2(2-0-4)
1114 224 พิษวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Toxicology) 3(3-0-6)
1114 311 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย (Occupational Epidemiology) 3(3-0-6)
1114 312 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Occupational Health and Environment Law) 2(2-0-4)
1114 313 การยศาสตร์ (Ergonomics) 2(2-0-4)
1114 314 การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response) 3(3-0-6)
1114 315 วิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Engineering for Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 316 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Fundamental of Industrial Hygiene) 3(3-0-6)
1114 321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Research Methodology in Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 322 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Protection) 3(3-0-6)
1114 323 อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 2(2-0-4)
1114 324 มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standards) 3(3-0-6)
1114 325 การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and Risk Management) 3(3-0-6)
1114 326 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 3(3-0-6)
1114 327 ฝึกปฏิบัติด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Practice) 2(0-6-2)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)
1114 411 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety) 2(2-0-4)
1114 412 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety) 3(3-0-6)
1114 413 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Economics) 2(2-0-4)
1114 414 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation) 3(3-0-6)
1114 415 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Administration) 3(3-0-6)
1114 416 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 2(2-0-4)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 1(0-2-1)

2.4) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1114 421 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต
1114 422 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Practice) 3(0-6-3)
1114 423 การควบคุมมลพิษทางอากาศในกระบวนการผลิต
(Air Pollution Control in Process) 3(3-0-6)
1114 424 การควบคุมเสียงในสถานที่ทำงาน
(Noise Control at Workplace) 3(3-0-6)
1114 425 การป้องกันอันตรายจากรังสี
(Radiation Protection) 3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project 1) 1(0-2-1)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project 2) 1(0-2-1)
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Languge for Communication) 3(3-0-6)
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6)
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6)
รวม (Total) 20

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
(Organic Chemistry for Science Students) 3(3-0-6)
1103 131 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics Laboratory) 1(0-3-0)
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics) 3(3-0-6)
1114 121 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
รวม (Total) 20ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน (English for Career Preparation) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ) 3(3-0-6)
xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาเลือก) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1101 202 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6)
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-0)
1114 211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Anatomy and Physiology) 3(3-0-6)
เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม (Total) 19

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3(3-0-6)
เฉพาะ
1112 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6)
1112 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0)
1114 221 สรีรวิทยาการทำงาน (Work Physiology) 2(2-0-4)
1114 222 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health) 2(2-0-4)
1114 223 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control Technology) 2(2-0-4)
1114 224 พิษวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Toxicology) 3(3-0-6)
เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม (Total) 19


ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1104 142 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3(3-0-6)
1114 311 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย (Occupational Epidemiology) 3(3-0-6)
1114 312 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Occupational Health and Environment Law) 2(2-0-4)
1114 313 การยศาสตร์ (Ergonomics) 2(2-0-4)
1114 314 การจัดการสารเคมีวัตถุอันตราย และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Chemical Hazardous Material Management and Emergency Response) 3(3-0-6)
1114 315 วิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Engineering for Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 316 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Fundamental of Industrial Hygiene) 3(3-0-6)
รวม (Total) 19

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 321 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Research Methodology in Occupational Health and Safety) 3(3-0-6)
1114 322 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Protection) 3(3-0-6)
1114 323 อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 2(2-0-4)
1114 324 มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standards) 3(3-0-6)
1114 325 การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment and Risk Management) 3(3-0-6)
1114 326 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 3(3-0-6)
1114 327 ฝึกปฏิบัติด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Practice) 2(0-6-2)
1114 328 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)
รวม (Total) 20

ปีที่ 4 (Forth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 411 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety) 2(2-0-4)
1114 412 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety) 3(3-0-6)
1114 413 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Economics) 2(2-0-4)
1114 414 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation) 3(3-0-6)
1114 415 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Administration) 3(3-0-6)
1114 416 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 2(2-0-4)
1114 417 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II ) 1(0-2-1)
รวม (Total) 16

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1114 421 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)* 6
รวม (Total) 6
หมายเหตุ * สามารถเลือกวิชาอื่นในกลุ่มวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.นิภาพร คำหลอม

Occupational Health and Safety

Ergonomics