วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Microbiology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Microbiology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงามเพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักจุลชีววิทยาในส่วนราชการ องค์กรเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
-
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
-
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
-
แผนการศึกษา
-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์

Microbiology, Ethanol fermentation, Yeast Genetics

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร

Dr. Parichat Phumkhachorn’s main research of interest is in the field of Medical Microbiology and Immunology. Her present research focuses on finding bacteriophages for use as prophylactic and therapeutic agents against pathogenic bacteria causing animal and human diseases.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร

Dr. Parichat Phumkhachorn’s main research of interest is in the field of Medical Microbiology and Immunology. Her present research focuses on finding bacteriophages for use as prophylactic and therapeutic agents against pathogenic bacteria causing animal and human diseases.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์

ทุนวิจัยร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ. อุบลราชธานี “การตรวจวินิจฉัยหาไวรัสเดงกี่จากตัวอย่างลูกน้ำและยุงลาย ด้วยวิธี Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)” พ.ศ. 2554

ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “การศึกษาคุณสมบัติและการจัดจำแนกยีสต์ทนร้อน LKS-1” ปีพ.ศ. 2554

โครงการ ...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.สังวาลย์ แก่นโส

Microbial Diversity, SS rRNA Gene Analysis, Thermophiles, 

Hydrogen and Biogas Production, Waste Utilization, 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria.