วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Mathematics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ความสามารถคิด วิเคราะห์ มีตรรกะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ที่มีเพื่อแก้ปัญหาศาสตร์อื่นได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย
2) นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟท์แวร์
4) ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
5) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู

  • Fixed Point Theory and Applications
  • Number Theory
  • Mathematical Education

Scopus Author ID: 14054499800

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14054499800

ORCID ID

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล

Operator Theory, Functional Analysis

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.พัชรี วงษาสนธิ์

Inverse Problems, Applied Analysis, Numerical Analysis, Applied Mathematics

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางรตี โบจรัส

การวิจัยดำเนินงาน ศึกษา ผลเฉลยของปัญหาที่มีตัวแบบในรูปกำหนดการเเชิงจำนวนเต็ม เช่น ปัญหาการจัดตารางงานของพยาบาล ปัญหาการจัดการฝูงบินของสายการบิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี

·         Parallel computation

·         Numerical methods: Finite Different Method (FDM) and  Finite Volume Method(FVM) .

·         Free surface flow problems (Shallow water problem, Shallow w ...