วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Mathematics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม มีจิตใฝ่พัฒนา มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย
2) นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟท์แวร์
4) ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
5) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   นางรตี โบจรัส

การวิจัยดำเนินงาน ศึกษา ผลเฉลยของปัญหาที่มีตัวแบบในรูปกำหนดการเเชิงจำนวนเต็ม เช่น ปัญหาการจัดตารางงานของพยาบาล ปัญหาการจัดการฝูงบินของสายการบิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล

Operator Theory, Functional Analysis

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.พัชรี วงษาสนธิ์

Inverse Problems, Applied Analysis, Numerical Analysis, Applied Mathematics

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางรตี โบจรัส

การวิจัยดำเนินงาน ศึกษา ผลเฉลยของปัญหาที่มีตัวแบบในรูปกำหนดการเเชิงจำนวนเต็ม เช่น ปัญหาการจัดตารางงานของพยาบาล ปัญหาการจัดการฝูงบินของสายการบิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี

·         Parallel computation

·         Numerical methods: Finite Different Method (FDM) and  Finite Volume Method(FVM) .

·         Free surface flow problems (Shallow water problem, Shallow w ...