วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information and Communication Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1)ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3) ผู้ดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (5) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) ผู้ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย (8) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (9) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (10) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (11) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (12) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (13) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (14) นักพัฒนาสื่อประสม
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ ( ประธานหลักสูตร )

ได้รับทุนวิจัย ในนาม หัวหน้า โครงการ 2 ทุนคือ 

โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ” : หัวหน้าโครงการ. แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบไดนามิค” : หัวหน้า ...

Ambient Intelligence, Context-Aware Computing, Ubiquitous Computing, Internet of Things, Semantic Web, Mixed Reality, Computer Network, Information System Security, Cyber Security, Digital Forensics, Embedded System

  • Web application
  • MVC Pattern
  • Firebase
  • Augmented Reality
  • Google API

Computer networks, network security, and Software-Defined Networking (SDN) security are some of me current research interests.

  • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี : ผู้ร่วมวิจัย. แหล่งทุน : ทุน สกสว. (สิงหาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมิศาสตร์และเว็บไซต์ทางวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี : ผู้ร่วมวิจัย. แหล่งทุน : ทุน สกสว. (สิงหาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

Game Development, 3D Computer Graphics, Virtual Reality, Augmented Reality, Image Processing