วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1)ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ผู้ดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
(5) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(6) นักพัฒนาเว็บไซต์
(7) ผู้ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
(8) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(9) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
(10) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
(11) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(12) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
(13) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(14) นักพัฒนาสื่อประสม
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

  • Web application
  • MVC Pattern
  • Firebase
  • Augmented Reality
  • Google API

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ชยาพร แก่นสาร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์

  • Machine Learning
  • Pattern Recognition
  • Image Classification
  • Neural Network 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางอัปสร อินทิแสง