วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ชีววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Biology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง ความสาคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยใช้วัตถุดิบจาก ทรัพยากรท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมใน วิชาชีพ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ือนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2) เป็นภัณฑรักษ์ในพิพิธภัณฑ์
3) ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
4) บุคลากรด้านการศึกษา
5) เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดทำสื่อทางวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์
6) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้ฐานความรู้ด้านชีววิทยา
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

  • การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของแพลงก์ตอน
  • การเพาะเลี้ยงและพัฒนาระบบการแพลงก์ตอนพืชและสัตว์น้ำจืดเพื่อการใช้ประโยชน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

Plant taxonomy, Plant anatomy and Pollen morphology

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว

ศึกษาการออกฤทธิ์ของสารต่อระบบประสาท ด้วยการศึกษาพฤติกรรมในปลาม้าลาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เพื่อใช้ระบุชนิดหรือการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร