วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Environmental Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในศาสตร์ สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ มีความสามารถในการดาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดี สามารถนาทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง เหมาะสมและสร้างสรรค์ ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่าง ต่อเนื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบณั ฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สามารถประกอบอาชพี ต่างๆ ดังนี้
1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
4)เจ้าหน้าที่ตรวจวดัคุณภาพสงิ่แวดล้อม
5) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
6)นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยดา้นสงิ่แวดล้อม
7) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
8) ผู้ชานาญการจดั ทารายงานวิเคราะหผ์ ลกระทบสิ่งแวดล้อม 9)เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คณุ ภาพสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย

Health & Environmental Risk Assessment, Pesticide Exposure Asessment

Environmental Management

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ณฐพล ทองปลิว

Sustainable Consumption and Production (SCP), Corporate Social Responsibility (CSR), Green University, Waste Management, Climate Change, Energy Policy, and Environmental Policy and Management

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

  • การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas Inventory)
  • มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation option of GHGs)
  • คาร์บอนฟุตพริ๊นต์ (Carbon Footprint)

2) การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ

1. โครงการ การแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสร้างธุรกิจสีเขียวในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปี 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา

1) มลพิษทางอากาศ (Air pollution) 

- PM 2.5 

 

2)  การประเมิลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)