วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Environmental Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ มีความสามารถในการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้ สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

อาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น)

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2) ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

3) นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาชีพในหน่วยงานของภาคเอกชน

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

2) เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

3) เจ้าหน้าที่ด้านระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

4) ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต มีทางเลือกให้สามารถฝึกสหกิจศึกษา (ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจริงและเพิ่มโอกาสการได้งานทำหลังจบการศึกษา

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)

หมวดวิชา/กลุ่ม

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  จำนวน

     1) ภาษาไทย

     2) ภาษาอังกฤษ      

15 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำนวน

3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จำนวน

3 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  จำนวน

3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  จำนวน        

3 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า

    3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ       

     ไม่น้อยกว่า

100 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน   

41 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จำนวน

41 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

     ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

136 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย

Health & Environmental Risk Assessment, Pesticide Exposure Asessment

Environmental Management

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ณฐพล ทองปลิว

Sustainable Consumption and Production (SCP), Corporate Social Responsibility (CSR), Green University, Waste Management, Climate Change, Energy Policy, and Environmental Policy and Management

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

  • การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas Inventory)
  • มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation option of GHGs)
  • คาร์บอนฟุตพริ๊นต์ (Carbon Footprint)

2) การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.รัชวุฒิ โคตรลาคำ

1. โครงการ การแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสร้างธุรกิจสีเขียวในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปี 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา

1) มลพิษทางอากาศ (Air pollution) 

- PM 2.5 

 

2)  การประเมิลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)