วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Program in Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักเขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์) หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
4) นักทดสอบระบบงาน
5) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
6) นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
7) นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ