วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : Program in Bachelor of Science Program in Data Science and Software Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Data Science and Software Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Data Science and Software Innovation)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท


ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักเขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์) หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 4) นักทดสอบระบบงาน 5) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 6) นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7) นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ดร.ไพชยนต์ คงไชย ( ประธานหลักสูตร )

Artificial Intelligence, Data Mining, Machine Learning, Logic Programming Languages

  • Software and It's Engineering
  • Design Pattern

Big Data and Blockchain Platform

  • Recommender System
  • Intelligent System
  • Machine Learning
  • IT Applications 
  • Data Management