วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science(Chemistry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc.(Chemistry)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักเคมี 2) นักวิจัย 3) ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือบริษัทเอกชน ตลอดจนงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านเคมีและเวชภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม อาหาร หรือด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน 4) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน 5) ประกอบอาชีพอิสระ
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 6 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รวม 32 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 2.2.1 วิชาชีพบังคับ รวม 54 หน่วยกิต 2.2.2 วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 2.2.2.1 วิชาชีพบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.2.2.2 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
-
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.นุชนาพร พิจารณ์

Materials for Environment, Synthesis of Inorganic Materials, Photocatalytic Materials, Nanocomposite Materials, Materials Modification, and Materials for Cosmetics

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์

Synthesis, characterisations and studied physical properties of porphyrin and 4,6- dimethoxy indole derivatives as materials for dye-sensitized solar cells.

Synthesis and characterisations of novel organic additive materials for polymers.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.นุชนาพร พิจารณ์

Materials for Environment, Synthesis of Inorganic Materials, Photocatalytic Materials, Nanocomposite Materials, Materials Modification, and Materials for Cosmetics

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

·      Patterned Paper and Alternative Materials as Substrates for Low-Cost Microfluidics& Sensors

·      The development of functional nanocomposites on fiber-based microfluidics analytical device for novel chemical and biosensing

·      ...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวมาลี ประจวบสุข

การดูดซับโลหะหนัก ดูดซับสีย้อม และสารมลพิษต่างๆ โดยใช้วัสดุดูซับธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์หรือดัดแปลง

การเตรียมวัสดุดูดซับ เช่น วีโอไลต์ จีโอพอลิเมอร์ จากวัสดุเหลือใช้