วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science(Chemistry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc.(Chemistry)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักเคมี
2) นักวิจัย
3) ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือบริษัทเอกชน ตลอดจนงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านเคมีและเวชภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม อาหาร หรือด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน
4) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
5) ประกอบอาชีพอิสระ
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รวม 32 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ รวม 54 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชาชีพบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2.2.2 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

·      Patterned Paper and Alternative Materials as Substrates for Low-Cost Microfluidics& Sensors

·      Metal Nanoaparticles-Based Methodologies

·      Development of Field Test Kits

·      Analytic ...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางสาวมาลี ประจวบสุข