วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Industrial Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมหรือนักฟิสิกส์ประยุกต์ ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์