วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Industrial Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมหรือนักฟิสิกส์ประยุกต์ ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
ทดสอบ
แผนการศึกษา

ช่องตาราง 1

ช่องตาราง 2

ช่องตาราง 3

ช่องตาราง 4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.อรทัย ทุมทัน

nanomaterials

Magnetic materials for bioapplications

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ

Development of Nuclear Radiation Shielding materials
Development of long-range data transmission to support radiation detection system
Fabrication of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)
Applications of Carbon Nanotube- and Graphene-based materials